2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്രതീക്ഷിത വരുമാന നികുതി വിവരം നിശ്ചിത മാത്രകയിൽ 25.03.2020 നു മുമ്പാകെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നു അറിയിക്കുന്നു.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ GPF വരിസംഖ്യയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ സർക്കുലറിൽ എഴുതുക.

 

 

 

 

Archives

ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി - 2020 വർഷത്തേക്കുളള പദ്ധതി പുതുക്കൽ - ഉത്തരവ്. click_here  Nomination form available in Service form link

 RANK LIST FOR THE SELECTION OF MEDICAL OFFICER (IMRCH PROJECT)  PUBLISHED click_here 

Copyright @ 2015 Govt. Homoeopathic Medical College Kozhikode, Design & Developed Keltron